Community Organizations

CHEO Foundation

Megan Doyle Ray

415 Symth Rd.,

Ottawa, ON  K1H 8M8

mdoyleray@cheofoundation.com

cheofoundation.com

613-297-2633